O nás

Pred kým, pred čím, koho a čo chrániť ?

Odpoveď hľadajme v porozumení základných pojmov

Nebezpečenstvo

Ak sa objekty ľubovolné činnosti alebo samostatné činnosti – napr. stroje a strojné systémy, materiály, výrobné technológie vyznačujú tým, že môžu spôsobiť neočakávaný negatívny jav, ide o nebezpečenstvo alebo nebezpečné činnosti. Nebezpečenstvo je i vlastnosť objektu spôsobiť neočakávaný negatívny jav – tzv. latentná vlastnosť objektu.

Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie.

Ohrozenie

Keď sa stroj (technický objekt) uvedie do prevádzky a nezohľadní sa jeho nebezpečná vlastnosť, dochádza k ohrozeniu v určitom pracovnom priestore a čase. Ohrozenie je stav keď môže byť aktivované nebezpečenstvo – aktívna vlastnosť objektu. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Riziko

Dôsledky ohrozenia sú priamo závislé na tom, aká je pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane, a čo môže spôsobiť ohrozenie, pričom kombinácia týchto vlastností je definovaná ako riziko.

Časová expozícia

Doba trvania podmienok pre vznik negatívneho javu.

Okamih (iniciácia)

Iniciácia (okamih) vzniku stavu vedúceho k poškodeniu a škodám na zdraví a majetku.

Opatrenie

1. Možnosť využitia ochranných opatrení v etape ohrozenia vedúcich k zamedzeniu iniciácie.
2. Možnosť využitia ochranných opatrení v čase po iniciácii vedúcich k zníženiu (úplnému zamedzeniu) poškodenia.

Postupnosť vzniku poškodenia a škôd

Nebezpečenstvo → Ohrozenie → Časová expozícia → Iniciácia → Poškodenie → Škody

Alarm

Alarm (výstraha) nás upozorní na potrebu vykonania, alebo samostatne vykoná opatrenia vedúce k zamedzeniu vzniku poškodenia a škôd.

Príklad zamedzenia vzniku poškodenia a škôd.
Nebezpečenstvo → Ohrozenie → Alarm → Opatrenie

Príkladom môže byť stroj (nebezpečenstvo), vstup do ochranného pásma stroja (ohrozenie), narušenie fotobunky (alarm), odpojenie stroja z prevádzky (opatrenie), neprichádza k iniciácii, poškodeniu a škodám.

portrét_foto_croop_650X650

Spoločnosť Best alarm s.r.o. je budovaná na základoch obchodných a pracovných vzťahov s partnermi pre každú zastúpenú oblasť pôsobenia. Technológie ktoré nás, (spoločnosť) majú chrániť veľmi rýchlo napredujú, budeme Vám prinášať to najlepšie čo je v danom segmente dostupné. 

V spoločnosti Best alarm vyberáme riešenia zodpovedajúce pokroku súčasnosti, vyhľadávame partnerov, ponúkame produkty a služby vysokej kvality. Naše technológie pracujú pre Vás, pre Váš pocit istoty a bezpečia.

Belenčík Štefan